Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Gemeente Zuidas Inspraakdag / Zuidas Participation Day

9 July 2018 @ 12:00 - 21:00

Please read English below.

Inspraakdag Gemeente: 2 x Bijeenkomsten op maandag 9 Juli om 12.00 & 19.00 uur bij De Nieuwe Poort, Zuidas Amsterdam.

9 juli kunnen de plannen worden bekeken voor de Zuidas en het Kenniskwartier gebied waarop de BoeleGarden VU staat. Helaas zijn die plannen niet rooskleurig voor de duizenden medewerkers en studenten op de Gustav Mahlerlaan (in het Edge, ACTA, en O2 gebouwen) en de toekomstige bewoners van het Kenniskwartier.

Op de kaart van de huidige situatie wordt het enige nog aanwezige groen compleet genegeerd en ondergebracht bij de sportvelden van SC Buitenveldert. In de toekomstige situatie is elke vorm van leefbaar groen geheel verdwenen.

Zie de gepubliceerde kaarten hier: https://zuidas.nl/blog/2018/9-juli-bijeenkomst-over-kenniskwartier-en-zuidasdok/

Er is geen openbaar groen te bekennen van dusdanige omvang dat bewoners, medewerkers en studenten tot rust kunnen komen en in de koelte van het groen op een warme zomerdag fijn kunnen ontspannen. Een geoefend oog zal uiteraard zien dat er wat groen ingekleurd staat en dat er ook wel wat bomen op de hoek van een kruispunt staan zoals bij de Boelelaan. Maar kan je daar, met uitkijk op een druk kruispunt of direct langs de A10, nu tot rust komen?

Bewoners die behoorlijke vrije sector-tarieven betalen hebben zich ook al verbaasd over het ontbreken van een natuurlijke balans tussen de gebouwen en openbaar groen.

Nu er een nieuw groen college bij Gemeente Amsterdam is, denken jullie dat dit plan van de Gemeente Zuidas het beste plan zou kunnen zijn voor een leefbare Zuidas?

Misschien heeft de gemeente mogelijke openbare plekken ook al moeten inrichten als waterreservoir om het afvoer van water door zwaardere regenbuien in goede banen te leiden.

In de plannen zou ook de toekomst van de Botanische Tuin Zuidas na 2022 onzeker zijn en voor de uitbreiding van het VUmc ziekenhuis (nu Amsterdam UMC) moeten plaatsmaken.

Gemeente Zuidas heeft een aantal jaren geleden gekozen om hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het Kenniskwartier en de hierbij behorende openbare groenvoorzieningen in te ruilen voor financiële middelen. De opbrengsten van de verkoop van de bomenrij aan de VU kunnen nooit opwegen tegen de kaalslag die gaat plaatsvinden op de Zuidas.

Deze unieke groene plek is helaas ook nog de enige overgebleven plek op het Kenniskwartier alwaar medewerkers, studenten en bewoners een rustpunt kunnen vinden. De plannen zoals ze nu gepresenteerd worden zullen het einde van een leefbare Zuidas betekenen.

Wij stellen voor dat Gemeente Zuidas hun verantwoordelijkheid neemt mbt de leefbaarheid van de omgeving en de bomenrij op de voormalige schoolwerktuin terugkoopt van de VU.

Elke alternatieve oplossing om de leefbaarheid van het Kenniskwartier in stand te houden zal een veelvoud kosten van bovengenoemde simpele maar doeltreffende oplossing.

Daarnaast is er in Amsterdam ook een bomenfonds die vol met geld zit maar niet uitgegeven kan worden omdat er nergens meer plaats is voor bomen. Zowel boven als onder de grond is Amsterdam vol. Des te meer reden om op één van de laatste plekken waar nog wél ruimte is deze te behouden.

Voor informatie over de Bomenfonds zie hier: https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-moet-6000-bomen-planten-in-vrijwel-volle-stad~a4484234/

Wij nodigen jullie uit om naar de bijeenkomsten aanstaande maandag 9 juli te gaan om vragen over groen en de leefbaarheid van de Zuidas aan de Gemeente te stellen.

Wij verheugen ons op jullie bij De Nieuwe Poort in Zuidas te zien.

Groene groeten,
Het Green Living Lab team

????????????????

Municipality of Amsterdam (Gemeente Zuidas) Participation Day: 2 x Meetings on Monday 9 July 12.00 & 19.00 at De Nieuwe Poort, Zuidas Amsterdam.

On 9 July the plans can be viewed for the Zuidas and the Kenniskwartier area on which the BoeleGarden VU stands. Unfortunately, these plans do not look rosy for the thousands of employees and students on the Gustav Mahlerlaan (in the Edge, ACTA, and O2 buildings) and the future residents of the Kenniskwartier.

On the map of the current site, the only remaining green is completely ignored and brought under the sports fields of SC Buitenveldert. In the map of the future situation, every form of liveable green has completely disappeared.

See the published maps here:
https://zuidas.nl/blog/2018/9-juli-bijeenkomst-over-kenniskwartier-en-zuidasdok/

There is no public green space to be seen of such a size where residents, employees and students can rest and relax in the cool of a green environment on a warm summer day. A trained eye will of course see that there is some green coloured in, and that there are also some trees on the corner of the Boelelaan crossroads. But can you rest there, with a view of either a busy intersection or a view of the A10?

Residents who pay decent free sector tariffs are surprised by the lack of a natural balance between the buildings and public green spaces.

Now that there is a new green public administration at the City of Amsterdam (Gemeente Amsterdam), do you think that the Zuidas municipality’s plan is the best plan for a liveable Zuidas?

Perhaps the municipality will also have to convert other public places into water reservoirs to drain water in the event of floods.

In these plans, the future of the Botanical Garden Zuidas would also be uncertain after 2022 and will have to make space for the expansion of the VUmc (now Amsterdam UMC) hospital.

The Zuidas municipality chose a number of years ago to exchange their responsibility for the quality of life of the Kenniskwartier and its associated public green areas for financial resources. The proceeds from the sale of the lines of trees at the BoeleGarden VU can never outweigh the destruction that will take place on the Zuidas.

This unique place is unfortunately also the only remaining green place in the Kenniskwartier where employees, students and residents can find a place to rest.

The plans as they are now presented will mean the end of a liveable Zuidas.

We propose that the municipality of Zuidas take responsibility for the quality of life in the area and buy back the row of trees at the former school work garden now at the BoeleGarden VU.

Any alternative solution to maintain the viability of the Kenniskwartier would cost much more than the above simple but effective solution.

In addition, there is also a tree fund in Amsterdam that is full of money but it cannot be spent because there is no more space to plant new trees in the city. Amsterdam is full both above and below the ground. Even more reason then to preserve one of the last green places where there is still space for trees, both old and new.

For information about the Bomenfonds see here: https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-moet-6000-bomen-planten-in-vrijwel-volle-stad~a4484234/

We invite you to attend the meetings next Monday, July 9th to ask questions about the nature and the quality of life in Zuidas to the municipality.

We look forward to seeing you at De Nieuwe Poort.

Green greetings,

The Green Living Lab team

Organiser

Amsterdam Zuidas
Phone:
0800-5065
Website:
https://zuidas.nl

Venue

De Nieuwe Poort
Claude Debussylaan 2,
Amsterdam, Noord-Holland 1082MD Netherlands
+ Google Map
Phone:
020 337 6919
Website:
https://denieuwepoort.org

Organiser

Amsterdam Zuidas
Phone:
0800-5065
Website:
https://zuidas.nl

Venue

De Nieuwe Poort
Claude Debussylaan 2,
Amsterdam, Noord-Holland 1082MD Netherlands
+ Google Map
Phone:
020 337 6919
Website:
https://denieuwepoort.org